dringende care artsen Opmerking viagra Nederland Wells fargo geldmarktrente
Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

Leven in een abdij

Monniken zijn Godzoekers. In stilte en afzondering wijden zij zich volledig aan het gebed om daardoor zoveel mogelijk open te staan voor het goddelijke. Het leven in een kloostergemeenschap biedt hen daarvoor een goede bedding. De bewoners van de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven komen op gezette tijden bijeen om gezamenlijk te bidden. Verder besteden ze veel tijd aan persoonlijk gebed en geestelijke lezing. Daarnaast verrichten ze arbeid.

 

Gebed en werk

Volgens een oude traditie komen de monniken zeven keer bij elkaar om te bidden. Hoogtepunt van het gemeenschapsgebed is de eucharistieviering. De zeven gemeenschappelijke gebedstijden helpen de kloosterlingen om het gebed doorheen de hele dag te dragen. Ook geestelijke lezing, 'lectio Divina', speelt hierbij een grote rol. Er zijn vaste tijden waarop de monniken meditatief teksten lezen uit de bijbel of van kerkvaders en andere geestelijke auteurs. Het gaat bij deze vorm van biddend lezen niet om het vergaren van intellectuele kennis maar om de dialoog tussen God en de lezer. In de ochtend en middag zijn er vaste werktijden. Door hun werk voorzien de monniken in hun eigen levensonderhoud. Ook biedt het mogelijkheden om de verbondenheid met de wereld te ervaren die door God geschapen is. En verder is het een vorm van geestelijke en lichamelijke ontspanning.

 

Vrijheid 

De plaats waar monniken bidden en werken is de beslotenheid van hun klooster. Het leven in afzondering is geen afkeer van de maatschappij, maar een bewuste en vrijwillige keuze om er niet in op te gaan. De afstand tot 'de wereld' geeft monniken een zekere vrijheid 'om er te zijn voor iedereen'. "Monnik is hij, die uitwendig van iedereen gescheiden is, maar van binnenuit des te dieper met iedereen en met alles verbonden blijft", schreef een monnik uit de vierde eeuw. In het persoonlijk en gemeenschappelijk gebed openen monniken niet alleen zichzélf voor God, maar doen ze dat als het ware plaatsvervangend voor de hele wereld. Dat monniken 'er zijn voor iedereen' komt ook tot uiting in het gastvrij ontvangen van mensen die even weg willen uit de drukke, vervreemdende maatschappij. De kloostergemeenschap biedt hen een sfeer van en stilte, rust en bezinning, waardoor ze weer bij zichzelf en bij God kunnen komen.

 

Functies

Aan het hoofd van een monnikengemeenschap staat een 'abt' (van het Latijnse 'abbas', 'vader'). De kloosterlingen kiezen de abt uit hun midden. Hij kan minimaal zes jaar en maximaal tot zijn vijfenzeventigste aan de abdij leiding geven. Voor de verschillende functies in het klooster stelt de abt medewerkers aan. Zo benoemt hij een 'prior' die hem bij afwezigheid kan vervangen, een econoom die belast is met het beheer van het klooster, een novicenmeester die zorg draagt voor de vorming van aspirant-monniken en een 'cellerier' voor de huishoudelijke aangelegenheden. Verder heeft iedere monnik zijn eigen taak in de gemeenschap. Zo is bijvoorbeeld iemand verantwoordelijk voor de was, de schoonmaak, de keuken, de eetzaal, de timmerwerkplaats, de boekbinderij, de bibliotheek, de sacristie en de kerk, de tuin, het bos en voor de gastenontvangst. In het bestuur van de abdij wordt de abt bijgestaan door een raad. Deze telt minstens drie leden, van wie er één door de gemeenschap wordt gekozen. Verder is er een financiële raad die de abt bijstaat op het terrein van de financiën. Alle monniken die de 'eeuwige geloften' hebben afgelegd - zij die een definitieve band met de kloostergemeenschap zijn aangegaan - hebben stemrecht in het 'kapittel', een regelmatig terugkerende bijeenkomst van de monniken in een klooster. Om bepaalde beslissingen geldig te kunnen nemen, heeft de abt toestemming nodig van het kapittel.

 

Dagindeling

Monniken leven volgens een vast ritme van bidden en werken. Hun dagindeling ziet er als volgt uit (vetgedrukt is in de abdijkerk of de Jozefkapel en toegankelijk voor bezoekers):


04.30 nachtwake (metten)

06.30 morgengebed (lauden)
07.30 lezing en ochtendgebed (terts)

08.15 arbeid
11.30 eucharistieviering en middaggebed (sext)
12.30 middagmaal
13.00 middagrust
14.30 namiddaggebed (noon)
14.45 arbeid
17.45 avondgebed (vespers)
18.30 avondeten
19.30 dagsluiting (completen)

 

op zon- en hoogfeestdagen:

11.00 eucharistieviering

geen namiddaggebed (noon)

17.00 avondgebed (inclusief half uur meditatie)

 

De psalmen hebben een grote plaats in de dagelijkse getijden. Gedurende
twee weken worden alle psalmen gezongen. Daarvoor geldt een psalmrooster,
waarbij Week I staat voor de even weken en Week II voor de oneven weken.

De weken beginnen met de zondag.

 

> naar boven