Preek van 1 januari 2021

Preek van 1 januari 2021

Broeders, op deze eerste ochtend van het nieuwe jaar zouden we met veel negatieve gevoelens terug kunnen kijken op het afgelopen jaar. Sommigen zagen alleen al in de getallensymboliek van het jaar 2020 (20+20=40) een teken dat het een woestijnperiode zou worden. Inderdaad, we hebben het geweten! Toch op dit feest van de Moeder Gods, de Sterre der Zee en de Moeder van Hoop, willen we bewust het goede van het afgelopen jaar zien en in ons hart bewaren en zo meedragen het nieuwe jaar in. Het goede? Ja, inderdaad het goede want in het afgelopen jaar is er ook veel goeds gebeurd. Vanochtend wil ik alleen één element naar voren halen: het goed van het zorg dragen voor elkaar.

Het afgelopen jaar stond helemaal in het teken van het zorgdragen voor elkaar. Wat een heldenmoed is er in het groot en klein gebeurd in de zorginstellingen en de ziekenhuizen. Mensen hebben echt zorg gedragen voor anderen. Maar ook in gezinnen, gemeenschappen, op scholen, in buurten zijn er mensen geweest die met kleine gebaren zorggedragen hebben voor anderen.

Ook in onze eigen gemeenschap hebben we zorg gedragen voor de zangeres die geen ruimte had om te studeren. We hebben AA groepen opgevangen die geen ruimte hadden om bijeen te komen. We hebben kaartjes gestuurd om mensen te ondersteunen. We hebben twee medebroeders omringd met zorg tijdens hun laatste levensdagen. Er is zorg geweest voor de zieken onder ons. Zelf heb ik die zorg mogen ondervinden dankzij een bloemetje bij het eten, een kaartje, een briefje, een berichtje. Laten we al deze lichtpuntjes meedragen in ons hart en meenemen in dit nieuwe jaar.

Een cultuur van zorgdragen voor elkaar. Als we dat zouden mee kunnen nemen in dit nieuwe jaar, wordt het inderdaad een gezegend nieuwjaar. ‘God zij ons genadig, Hij zegene ons, Hij doet zijn aanschijn over ons lichten.’ Het refrein van de tussenzang van vandaag laat zien hoe God zorg voor ons draagt door ons genadig te zijn, te zegenen en ons recht aan te kijken. Hij is een zegen voor ons in zijn zorg voor ons en zo mogen wij iedere keer weer opnieuw elkaar tot zegen zijn, dat wil zeggen zorgdragen voor elkaar.

De tweede lezing van vandaag helpt ons om deze cultuur van zorgdragen voor elkaar nog meer te verankeren in het dagelijks leven. Paulus zegt: ‘U bent kinderen van God’. Als kinderen van God zijn wij geroepen om zorg voor elkaar te dragen zoals God zorg voor ons draagt. Want dit zorgdragen voor is het kenmerk van onze God. Hij schiep de mens en in zijn zorg voor ons plantte Hij de tuin van Eden aan. Hij zorgde ervoor dat de mens niet alleen bleef, maar gaf hem zijn vrouw als gezellin. Toen de mens geen zorg meer wilde dragen voor zijn broer en hem in koele bloede vermoorde, gaf God aan Kain een teken van bescherming. Zo groot was Gods zorg! Ondanks deze misdaad bleef God zorg voor hem dragen. God is niet alleen de schepper maar bovenal de zorgdrager voor ons mensen in onze nood en ellende.

Die zorg van God voor ons mensen is in Jezus Christus mens geworden en heeft onder ons gewoond. Zo heeft Hij ons in Jezus het vermogen geschonken om kinderen van God te worden. Als de Goede Herder draagt Jezus zorg voor de schapen. Hij is een barmhartige Samaritaan die onze wonden verzorgt en zorg voor blijft dragen. Uiteindelijk zal Jezus zichzelf helemaal geven uit zorg voor onze redding. Een liefdevolle zorg tot het uiterste toe. Hij roept ons voortdurend op om Hem in dit alles te volgen en te doen zoals Hij gedaan heeft. Zo zijn we in Hem geroepen om als kinderen van God zorg te dragen voor elkaar naar het voorbeeld van onze God.

Het evangelie van deze dag toont ons hoe mensen zorg dragen voor elkaar. De herders dragen er als eerste zorg voor dat de blijde boodschap van de God met ons verkondigd wordt. Maria en Jozef dragen zorg voor het Kind en zorgen dat Hij een naam krijgt onder de mensenkinderen; een naam die Gods zorg voor ons mensen uitdrukt. Maria draagt er zorg voor, dat dit grote mysterie een plaats krijgt in haar hart en vandaaruit kan uitgroeien tot die zorgzame Moeder van alle kinderen van God en niet enkel van dit Goddelijk Kind.

Voor hen die gevoelig zijn voor de getallensymboliek. 2021 is 2+0+2+1=5. Vijf is in de Bijbel het getal van genade, barmhartigheid en gunst. Laten wij ons als kinderen van God dit jaar inzetten voor een cultuur van zorg dragen voor elkaar. Mogen wij elkaar tot zegen zijn, tot genade, barmhartig zijn en alles doen ten gunste van de ander. Laten we dit jaar echt ene gemeenschap zijn die zorg draagt door de ander te accepteren en in alles lief te hebben. Moge Maria, de hulp van de christenen ons daarbij helpen.

1e lezing: Numeri 6, 22-27; 2e lezing: Galaten 4, 4-7; evangelie: Lucas 2, 16-21
Evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978
In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.