Onze waarden

Onze waarden

Als trappisten van Koningshoeven zijn wij Godzoekers. Dat is voor elk van ons begonnen met de bereidheid om God in ons leven toe te laten. Hij dringt zich niet op. Geloven is niet voor niets een werkwoord; het is aan ons om te bepalen of we met Hem op weg willen gaan.

Ons leven heeft een vaste dagorde, zodat we onze aandacht bij God kunnen leggen en ons toegewijd kunnen concentreren op zingeving en het leven in een gemeenschap. We hebben beloofd om op onze plek te blijven, de 'stabilitas loci'. Een vaste plek geeft ruimte voor geestelijke groei, juist door ergens te 'landen'. Wij zijn 'geland' op Koningshoeven, waar een leven in stilte, soberheid en solidariteit onze basis is.

De stilte als kernwaarde

De trappisten van Koningshoeven beleven de stilte als één van hun kernwaarden. De stilte zorgt voor een goede balans tussen individu en gemeenschap. Ze bevordert een openheid voor God, jezelf en de ander zodat de roeping tot een onophoudelijk gebed tot bloei kan komen. De broeders hebben bepaalde tijden binnen de dagorde, vooral de nacht en de vroege ochtend uren en bepaalde plaatsen binnen het klooster waar zij zich meer op de stilte toeleggen.

Soberheid als kernwaarde

Streven naar een leven in soberheid is van oudsher één van de kernwaarden van de trappisten van Koningshoeven. Soberheid uit zich voor de broeders in een duurzame levensstijl en maatschappelijke betrokkenheid. Soberheid betekent voor ons: oprecht voorzichtig omgaan met Gods schepping.

Goed rentmeesterschap

Abdij Koningshoeven besteedt veel aandacht aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit komt voort uit het Bijbelse principe van ‘goed rentmeesterschap’ en uit zich in een sobere levensstijl waardoor er ruimte wordt geschapen voor anderen.

Fair en groen

We produceren in onze bedrijven biologisch en gaan verspilling tegen door restproducten voor andere doeleinden te gebruiken. Op dit moment werken we samen met Waterschap de Dommel aan een 100 procent biologische waterzuiveringsinstallatie. Ons doel is om elke druppel afvalwater van de abdij en de bierbrouwerij opnieuw te gebruiken. Verder beperken we de CO2-uitstoot door grondstoffen zoveel mogelijk rechtstreeks in te kopen bij boeren in de buurt. Voor de inkoop van cacao moeten we wat verder weg, maar het is altijd ‘fair trade’: boeren kunnen rekenen op een rechtvaardige prijs voor hun producten. Groene maatregelen treffen we eveneens: op onze daken liggen vele vierkante meters zonnepanelen zodat we zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van een natuurlijke bron van energie: de zon.

Maatschappelijk betrokken

We voelen ons ook maatschappelijk betrokken, onder meer bij mensen voor wie het lastig is om mee te doen in de maatschappij. Daarom werken wij samen met sociale werkvoorziening Diamant Groep. Wij bieden hun medewerkers werk aan in onze brouwerij en kwekerij. In het Proeflokaal zijn het jongeren van re-integratie- en participatieorganisatie Prins Heerlijk die hier horeca-vaardigheden leren. Het tuinonderhoud van de abdij wordt eveneens verricht door mensen van de sociale werkvoorziening.

Solidariteit: uit het diepst van ons hart

Voor de trappisten van Koningshoeven is solidariteit één van de basisprincipes. Solidariteit beleven de broeders allereerst in hun eigen gemeenschap waar broeders van verschillende afkomst en herkomst samenleven. Koningshoeven is een bewust internationale gemeenschap.

Met hart voor de mens en oog voor diens behoeften ondersteunen we mensen waar we kunnen. Een deel van de opbrengsten van ons werk besteden we aan deze ondersteuning. Ook stellen de broeders zich iedere vrijdag tevreden met enkel soep en brood zodat men ook heel concreet solidariteit aan den lijve ondervind met hen die minder hebben dan wij.

Sinds 1953 en 2007 is Koningshoeven onder andere verantwoordelijk voor twee abdijen in Indonesië en Oeganda. Op deze plekken proberen wij samen met de broeders aldaar een bijdrage te leveren via allerlei projecten in landbouw, onderwijs en gezondheidszorg aan de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking.

We ondersteunen eveneens diverse goede doelen dichtbij huis en bieden mensen met een beperking werk aan in onze kwekerij, in de horeca van het Proeflokaal van onze brouwerij, in de huishouding en Kloosterwinkel.

U kunt onze projecten steunen door een bijdrage op ING rekening: NL92 INGB 0001072251 t.n.v. Abdij OLV Koningshoeven. Voor meer informatie over onze projecten in Indonesië en Oeganda verzoeken wij u om deze website en onze nieuwsbrief in de gaten te houden.

Our Lady of Victoria Monestary - Oeganda

Ontdek meer over ons project in Oeganda door de video te bekijken en onderstaande website te bezoeken.

Ontdek meer