Een bloeiende gemeenschap

Een bloeiende gemeenschap

‘Onze abdij is een multiculturele samenleving in het klein.’ - Broeder Bernardus, oud-abt van Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

Binnen de muren van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven woont een gemeenschap van 18 trappistenmonniken. Met uiteenlopende achtergronden, leeftijden en een variatie aan nationaliteiten zijn we hier een multiculturele samenleving-in-het-klein. Wat ons bindt: onze liefde voor God, onze toewijding aan een sober leven en ons respect voor elkaar.

De abt als vader van de gemeenschap

Aan het hoofd van een monnikengemeenschap staat een 'abt' (van het Latijnse abbas: 'vader'). Kloosterlingen kiezen een abt uit hun midden. Op Koningshoeven werd broeder Isaac als abt gekozen. Hij geeft sinds 2023 leiding aan de abdij.

Elke monnik zijn vaste taak

Voor de verschillende functies binnen het klooster stelt de abt medewerkers aan. Zo benoemt de abt een broeder als prior. Deze vervangt de abt bij zijn afwezigheid en is belast met het beheer van het klooster. Verder is er een broeder aangesteld als novicenmeester. Hij begeleidt de aspirant- monniken. Weer een andere broeder is benoemd tot ‘cellerier’ voor de huishoudelijke aangelegenheden. Verder heeft elke monnik zijn vaste taken in de gemeenschap. De abt kijkt samen met de raad (het bestuur van de abdij) welke broeder geschikt is voor een bepaalde taak. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de kwaliteiten en mogelijkheden van de broeder maar soms vraagt het leven in een gemeenschap ook om zich gewoon aan een opgedragen taak te geven.

Democratie in het klooster

In het besturen van de abdij kan de abt terugvallen op de Kleine Raad en zijn Pastorale Raad. In de Kleine Raad zitten de abt, de prior en de subprior. Zij vormen het dagelijks bestuur van de Abdij. In de Pastorale Raad zitten naast de leden van de Kleine Raad ook ambtshalve de econoom en de novicenmeester. Verder kiezen de broeders 1 broeder als lid en benoemt de abt ook nog eens een andere broeder als lid.

Wat het beheer van de financien betreft heeft de abt een Financiele Raad waarin de abt, de prior, de subprior, de econoom en een door de gemeenschap gekozen broeder als lid zitten. Zij regelen het financiele beleid van de Abdij en leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeenschap.

Bij hele belangrijke beslissing roept de abt het zogenaamde conventueel kapittel samen. In dit kapittel zitten alle broeders die de eeuwige geloften hebben afgelegd. Zij hebben een stem in dat kapittel. Om bepaalde beslissingen te kunnen nemen, heeft de abt toestemming van dit conventueel kapittel nodig.

Aangezien het goed is dat er ook eens een oog van buiten de gemeenschap meekijkt, heeft de abt ook een adviesraad benoemd waarin drie leden zitten die door de abt worden benoemd. Deze drie mensen (m/v) komen uit het bedrijfsleven, het bankwezen en/of maatschappelijke organisaties.