Preek van 11 juni 2017

Preek van 11 juni 2017

Broeders en zusters, vandaag vieren we hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid: God de Vader die ons lief heeft, en door de Zoon is mens geworden en door de Heilige Geest ons leven vervult. Vanaf het begin van de wereld hebben mensen zich geprobeerd een voorstelling te maken van wie God is. Geleerden trachten Gods bestaan rationalistisch te bewijzen. Ondanks al die beelden en bewijzen worden wij niet veel wijzer. Want over God spreken, daar raakt je nooit uit. Drie-eenheid: Vader - Zoon - Geest. Zij onderscheiden van elkaar en toch één! Elke poging daartoe is altijd gebrekkig. Wij kunnen het slechts een beetje be-grijpen in en door de dagelijkse gebeurtenissen in ons leven, door persoonlijke relatie met Hem.

Drie-eenheid is niet een mysterie om alleen maar over te filosoferen. Het is ons geopenbaard om te helpen, opdat wij idee krijgen over eenheid, over onze relatie met God en elkaar. Het is een wondervol mysterie dat ons steeds mag inspireren. Hoe verschillend mensen ook zijn: als er vertrouwen is en bereidheid om jezelf prijs te geven voor de ander, dan is er onverbrekelijke eenheid. Het mysterie van de Drie-eenheid werpt een licht op de broederlijkheid tussen de mensen. Onze sociale visie kan er zich laten door beïnvloeden: eenheid die door de liefde open staat voor anderen. Zo mag de hele wereld bij alle veelheid gaandeweg één worden. Geloven in de Drie Ene God is geen kwestie van getal. Het gaat niet om cijfers. Het gaat om één levende werkelijkheid. Het mysterie van God gaat al onze denkkaders te boven. God is immers niet het resultaat van onze gedachten. Hij is niet ons ontwerp. We kunnen hem alleen denken als een gedachte, maar de werkelijke God is anders. Als we ooit twijfelen aan God, dan twijfelen we eigenlijk aan het beeld dat we ons zelf van God hebben gemaakt.

De heilige Drie-eenheid is een mysterie dat altijd iets ondoorgrondelijks blijft. Wanneer wij eucharistie vieren, richten we ons tot de Vader langs Jezus in de heilige Geest. Wij kunnen Hem lang niet helemaal begrijpen, maar bij Hem zijn wij in goede handen. Laten wij ons aan Hem toevertrouwen.

1e lezing: Exodus 34,4b-6.8-9; 2e lezing: 2Kor. 13,11-13; evangelie: Joh. 3,16-18
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978:
Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God.