Preek van 15 mei 2016

Preek van 15 mei 2016

Broeders en zusters, gisteren vond in een overvolle St. Janskathedraal in Den Bosch de installatie plaats van onze nieuwe bisschop, Mgr. De Korte. Een indrukwekkende viering waarin de nieuwe bisschop aan de gelovigen van het bisdom drie gedachten mee gaf.

Deze drie gedachten wil ik graag aan u overbrengen, omdat ze heel goed passen bij de betekenis van het Pinksterfeest dat wij vandaag vieren. Mgr. De Korte zei: “Overwin de onvruchtbare verdeeldheid! Leef vanuit Christus! Ken uw verantwoordelijkheid als gedoopten!” 

Overwin de onvruchtbare verdeeldheid! Op Hemelvaartsdag liep ik ’s-ochtends in alle vroegte een rondje door de tuin en zag een opmerkelijk natuurverschijnsel. De twee hanen op onze kerktorens wezen ieder in een tegengestelde richting. De ene haan wees naar het oosten en de andere haan naar het westen. Een vreemd gezicht maar het raakte mij wel, omdat het een beeld is van hoe mensen, ook wij christenen, tegenover elkaar kunnen staan. We draaien onze ruggen naar elkaar toe en kijken vasthoudend in een andere richting. Plotseling wakkerde de wind aan en onmiddellijk wezen onze twee hanen weer in dezelfde richting. Dat is Pinksteren! 

In de eerste lezing gebeurt hetzelfde met al die verschillende volkeren en talen die in die grote wereldstad Jeruzalem wonen. Zij ervaren ondanks hun verschillen plotseling een diepe eenheid. Grenzen worden afgebroken en iedereen verkondigt Gods wondere daden. Moge dat toch waarheid worden in onze kerkgemeenschap, in onze religieuze gemeenschap, in ons gezin. Ja, moge het waarheid worden in ons eigen hart! Het aanschijn van de aarde zou toch nieuw worden! 

Het tweede woord dat Mgr. De Korte meegaf was: “Leef vanuit Christus!” In de tweede lezing van vandaag zien we dat we zo geneigd zijn om vanuit onszelf te leven. Ons eigen belang voorop te stellen. De twee weerhanen op onze kerktoren leken een moment op twee kemphanen. We weten allemaal hoezeer verdeeldheid in de wereld, in onze gezinnen en gemeenschappen onvruchtbaar is en meestal ontstaan door een geest van zelfzucht: ik vind dat ik gelijk heb en blijf daar hardnekkig aan vasthouden. Een onvruchtbare houding die niets met de geest van God te maken heeft. Verdeeldheid kunnen we maar overwinnen wanneer ik bereid ben om het waaien van de Geest toe te laten en te ontdekken dat wij allemaal, ook mijn ergste vijand, kinderen van God zijn. Moge dat waarheid worden, zodat wij niet meer vanuit een geest van zelfzucht leven maar vanuit de Geest van Christus! Het aanschijn van de aarde zou nieuw worden! 

Ken uw verantwoordelijkheid als gedoopten! Dat was het derde woord. Het evangelie van vandaag brengt ons terug naar Pasen. De verrezen Heer komt binnen in de ruimte waarin wij onszelf zo vaak uit angst opsluiten. Dankzij het doopsel zijn wij bevrijd van die angst voor het leven en zijn wij geroepen om te getuigen van Jezus en de werken die Hij tot op vandaag de dag doet: werken van barmhartigheid, werken van nieuw leven. Iedereen van ons heeft die taak gekregen in het doopsel om van Jezus te getuigen op de plek waar hij of zij leeft en werkt. Het is een hele verantwoordelijkheid maar wij kunnen het dankzij de Helper, de Heilige Geest. Laten wij niet bang zijn, maar vertrouwen op de kracht van ons doopsel en op de Helper de Heilige Geest. Het aanschijn van de aarde zou nieuw worden! 

De twee hanen op onze kerktorens op Hemelvaartsdag waren onbewust een symbool voor ons christelijk leven van vandaag. Dankzij de Geest van God kunnen wij die situatie veranderen en daarmee het aanschijn van deze aarde. De helper, de heilige Geest heeft ons in onze nieuwe bisschop drie woorden ten leven meegegeven die de moeite waard zijn om te overwegen en in praktijk te brengen. Hierdoor laat de Geest ons weer allemaal met gepaste trots in dezelfde richting wijzen: Christus zelf! ‘Overwin de onvruchtbare verdeeldheid! Leef vanuit Christus! Ken uw verantwoordelijkheid als gedoopten!’ 


Lezingen: Handelingen 2, 1-11; Romeinen 8, 8-17; evangelie: Johannes 14, 15-16.23b-26. 
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978: 
Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.