Preek van 24 december 2014

Preek van 24 december 2014

Broeders en zusters. Waar wordt u wakker van? Zijn het de stemmen van voorbijgangers op straat? "Komt laten wij naar Bethlehem gaan om te zien wat daar gebeurd is" (Lc. 2,15).

Waar wordt u wakker van? Is het de klop van iemand op de deur? "Waar is de Pasgeboren Koning van de Joden?" (Mt. 2,2).Waar wordt u wakker van? Zijn het de stemmen van een andere wereld? "Eer aan God in den hoge en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft!" (Lc, 2,14) Waar wordt u wakker van? Is dat dan zo'n belangrijke vraag? Als je kijkt naar de kerststal dan zie je allemaal mensen die in beweging gekomen zijn. Ze zijn wakker geworden, konden niet meer verder slapen omdat iets, of beter gezegd Iemand ze had wakker geschud. Kerstmis vieren we midden in de nacht omdat God ons heeft wakker geschud! 

Paus Franciscus heeft het jaar 2015 uitgeroepen Tot 'Jaar van het Godgewijde Leven', oftewel het jaar van de religieuzen. In dit jaar wil hij dat de kerkgemeenschap extra aandacht geeft aan de eeuwenoude levensvorm van vrouwen en mannen die hun christen-zijn invullen door Christus na te volgen volgens de evangelische raden van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid. U kent vast nog wel zusters, broeders, fraters en paters. Een tante of heeroom uit uw eigen familie. Of u bewaart goede of slechte herinneringen aan religieuzen. Wat deze vrouwen en mannen betekend hebben voor de opbouw van onze samenleving zoals we die nu kennen is van onschatbaar belang. Wat was er van Tilburg geworden zonder de tomeloze inzet van de fraters voor het onderwijs? En dat het St. Elisabeth Ziekenhuis nu het liefste ziekenhuis kan zijn is te danken aan de belangeloze inzet van de zusters van liefde, van de Oude Dijk. In de tijd dat deze religieuzen de handen uit de mouwen staken, schudden zij de wereld van hun dagen wakker! Zij zagen de nood aan onderwijs, de nood aan ziekenzorg. Zij zagen iets wat de toenmalige wereld niet kon of wilde zien. Met hun werken van barmhartigheid schudden zij de wereld wakker. Het heeft gewerkt want hun werken zijn overgenomen door de regering. Ze zijn echter geruisloos van het toneel verdwenen; Velen van ons weten niet eens meer hun betekenis. Eigenlijk triest hoe wij als katholieke gemeenschap deze harde werkers vergeten zijn. Betekent dat nu dat het leven als religieus ook verdwijnt? Soms lijkt het er wel op. Net zoals onze kerken langzaam aan uit het straatbeeld verdwijnen. Misschien ook wel eigen aan onze katholieke mentaliteit. 

De welvaart heeft ons lui gemaakt. Onze overgrootouders - drie generaties terug - maakten iedere zondag lange reizen om naar de kerk te gaan. Nu klagen we als we met al onze moderne middelen iets verder moeten om naar de kerk te kunnen gaan. We moeten toch eerlijk bekennen dat we als gelovigen goed in slaap zijn gesukkeld. De paus roept ons religieuzen voortdurend op Om de wereld wakker te blijven schudden! Hij gaf daar deze week zelf een goed voorbeeld van. Die arme kardinalen en bisschoppen; ze verwachtten een mooie kerstwens en kregen harde woorden te horen met de bedoeling dat ze wakker geschud werden en in beweging kwamen. Kerstmis is geen sprookjesachtige boodschap. Kerstmis is een harde realiteit die ons in beweging moet zetten. Laten we niet in de valkuil vallen dat we die toespraak van de paus met veel plezier aanhoren. 'Het is goed dat hij die oude heren eens de oren wast!' De wake-up-call is ook voor onze oren bedoeld en vooral voor ons hart! Jezus wordt geboren om ons wakker te schudden. Hij blijft ook in onze tijd mensen nodig hebben die in zijn naam de wereld blijven wakker schudden. U kunt dat zijn als een gewone katholiek, levend daar waar u woont en werkt. U schudt de wereld wakker door gewoon goed te zijn en te doen. Kijk eens naar de ander om! Heb eens een vriendelijk woord of een glimlach voor de ander! Doe eens wat voor de ander. Maar vergeet uzelf ook niet. Want blijf uw inspiratie bij dat Kind in de kribbe zoeken. Wees gewoon eens stil, lees eens uit de bijbel en ga eens naar de mis. De wereld om u heen zal dan zeggen Wat doe jij nou? Jezus blijft ook in onze tijd mensen nodig hebben die zichzelf geheel aan Hem geven. Gelukkig zijn er nog steeds jonge en minder jonge mensen die een leven als religieus de moeite waard vinden. 

De wereld moet wakker geschud worden door een leven van soberheid en eenvoud. Geld en goed zijn niet het belangrijkste en zeker niet als je het alleen maar voor jezelf oppot. De wereld moet ook nu nog worden wakker geschud door een leven van gehoorzaamheid, van luisterbereidheid. Je leeft niet alleen op deze wereld; het geheel is belangrijker dan de enkeling. De wereld moet wakker geschud worden door een leven van zuiverheid, niet alleen op het gebied van de liefde maar op zoveel andere terreinen van ons leven. eerlijkheid/zuiverheid in spreken, in handelen, in het werk, in het verkeer, enzovoorts. 

Broeders en zusters, Wat kunt u doen? Allereerst: bid eens voor de religieuzen. U hebt een kaart gevonden op uw plaats, met daarop een speciaal gebed voor dit jaar. Neem die mee naar huis of geef de kaart door. Kent u nog een oude zuster of broeder of frater; ga eens op bezoek, stuur eens een kaartje of een bloemetje. Gewoon uit waardering dat hun leven zin gehad heeft. Vertel jonge mensen over de mogelijkheid om religieus te worden. Laat jonge mensen zien dat zo'n leven uiterst zinvol kan zijn. Laat het religieuze leven niet tot een verleden behoren! Het allerbelangrijkste is echter: Laat u wakker schudden! Kom in beweging en geef Jezus en Zijn blijde boodschap handen en voeten in uw eigen leven, in uw eigen omgeving. Mogen deze woorden van paus Franciscus tot de religieuzen ook mijn kerstboodschap voor u allen zijn: "Blijf niet de gevangene van je eigen problemen. Dat alles zal zich oplossen als je naar buiten treedt om anderen te helpen bij het oplossen van hun problemen en om hen het goede nieuws te melden. Je zult het leven vinden door leven te geven, hoop door hoop te geven, liefde door te beminnen." Zalig Kerstmis! 

eerste lezing: Jesaja 9,1 - 3.5 - 6; tweede lezing: Titus 2,11 - 14; evangelie: Lucas 2,1 - 14. 
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978: 
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."