Preek van 24 mei 2015

Preek van 24 mei 2015

Broeders en zusters, Pinksteren is spelen met vuur! Pinksteren gaat over vuur en met vuur spelen doen we allemaal heel erg graag . Een kaasjes branden behoort toch wel tot een van de meest favoriete bezigheden van zowel gelovigen als ongelovigen. Maar spelen met vuur heeft tegelijk ook iets angstaanjagend, vreeswekkend. Je wil er liever niet je vingers aan branden. 

Met Pinksteren gaat het over vuur. In de eerste lezing hoorden we: ‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’ Je ziet het voor je al die leerlingen en apostelen met van die vurige tongetjes boven hun hoofden. Vuur heeft een aantrekkingskracht. Dit verschijnsel wil je wel van nabij bekijken maar tegelijk hou je je hart vast want dadelijk staan al die hoofden in brand. 

Dit vuur boven de hoofden van de leerlingen doet ons denken aan dat brandende braambos in het boek Exodus. Mozes zag er in een doornstruik die in de vuur en vlam stond God. Het brandde maar de struik werd niet verteerd. Mozes wilde dat wel eens zien maar mocht niet dichterbij komen. Het doet ook denken aan die andere openbaring van God op de berg Sinai net voordat God zijn 10 woorden aan de mensheid gaf. De berg stond in vuur en vlam, in lichter laaie en opnieuw het was fascinerend maar het volk mocht niet dichterbij komen. 

Vandaag zien we een fascinerend vuur boven de hoofden van de leerlingen en nu mogen we wel dichterbij komen. Zo dichtbij zelfs dat ook wij in vuur en vlam gezet worden. De afstand is weg, in Jezus is God mens geworden, en zijn geest zet heel die wereld in vuur en vlam. Ook u en mij. Wij worden in vuur en vlam gezet om elkaar in vuur en vlam te zetten. Ook dat is Pinksteren. 

Bidden met een lucifer! Een goede vriend van mij leerde zijn gemeente bidden met een lucifer. Wil een lucifer branden dan moet die worden aangestoken. Bidden begint doordat wij ons plaatsen in Gods tegenwoordigheid. Zijn aanwezigheid die overal is zet ons in vuur en vlam. Nu is dat vuurtje soms in ons smeulend of bijna vuur onder de as maar zo gauw we onszelf in Zijn Aanwezigheid plaatsen ontsteken we die lucifer van het gebed. Om te bidden hebben we geen lange gebeden nodig. St. Benedictus zegt dat ons gebed kort moet zijn. Misschien wel zo kort als een lucifer brandt. Bidden zuivert ons uit zoals vuur ook zuivert. Soms brand je je vingers aan de lucifer en dat doet pijn. Echt gebed zuivert ons van alles wat in de weg staat voor een open relatie tussen God en mijzelf. Uiteindelijk steek je een lucifer aan om er iets anders mee in vuur en vlam te zetten. Zo is ook ons gebed. Daarom bidden met een lucifer. Die vlam is Gods Geest en zo´n beeld maakt van die Heilige Geest, de derde persoon van de Allerheiligste Drie eenheid toch iets makkelijkers te begrijpen. 

Beste mensen, een zalig Pinksteren! Past u wel op als u thuis dadelijk gaat oefenen met bidden met een lucifer! 

Eerste lezing: Hand. 2, 1-11; tweede lezing: Gal. 5, 16-25, evangelie: Johannes 15, 26-27; 16, 12-15 
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978: 
Maar het woord moest vervuld worden dat in hun Wet geschreven staat: Zij hebben Mij gehaat zonder reden. Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.