Preek van 27 juli 2014

Preek van 27 juli 2014

Broeders en zusters. Een kostbare schat vind je niet aan de oppervlakte van de aarde. Je moet er diep voor graven. 

Het ware geluk vind je niet in een oppervlakkig leven, maar in de diepte daaronder. Je hoort wel eens iemand zeggen: "Ik voel me heel rijk." Dan gaat het niet over geld of bezit, maar over het geluk in de liefde voor elkaar, over de vriendschap met de mensen om je heen, over de dankbaarheid voor je gezondheid en over je vertrouwen op God bij moeilijkheden. 

Omgekeerd kun je rijk zijn aan geld en goed, maar toch arm omdat je elkaar niet meer verstaat, omdat je eenzaam bent, veel materiële zorgen hebt om dan je geluk te zoeken waar die niet te vinden is. De jeugdige koning Salomo voelde aan dat inzicht bij het rechtspreken, de gave van onderscheid tussen goed en kwaad, belangrijker zijn dan materiële rijkdom. En God prees hem daarvoor. 

Als Jezus in zijn gelijkenissen vrijwel altijd zegt: "Het Rijk der hemelen gelijkt op …", dan verbindt Hij ons aardse leven met het hemelse leven. Leven vanuit God en met God is altijd en overal leven in liefde, in zuiverheid en vrede. De hemel moet al op aarde beginnen door vergeving, verzoening, geweldloosheid. Deze eigenschappen zijn de schat, verborgen in de akker, de parel van grote waarde. 

Als Jezus ons leert hoe te bidden, zegt Hij ook uitdrukkelijk het zo te doen: "Vader in de hemel … uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel." Die laatste woorden, "zoals in de hemel", zijn evenzeer van toepassing bij de twee voorafgaande aanroepingen: "uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome … op aarde zoals in de hemel." Ons aardse leven is de ouverture van de eeuwigdurende hemelse lofzang voor God die altijd en overal alles in allen is. 

eerste lezing: Koningen 3,5.7 - 12; tweede lezing: Romeinen 8,28 - 30; evangelie: Matteüs 13,44 - 46. 
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978: 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar."